Benaderingswijze ROND,
methodisch op weg naar (gelijk)waardige zorg.

 

Principes:
Bewust omgaan met eigen regie, gelijkwaardigheid en passende ondersteuning.
Verbinding leggen door afstemmen en aansluiten.
Op zoek naar de intrinsieke motivatie zodat het perspectief en de mogelijkheden helder worden.
SAMEN een proces aangaan.

ROND is Ruimte, Openheid, Nieuwsgierigheid en Duidelijkheid

Beschrijving methodiek achter benaderingswijze:
De benaderingswijze ROND is een methodische aanpak waarmee op meerdere niveaus een cultuuromslag bewerkstelligd kan worden om hulpverlening (gelijk)waardiger te maken. De methodiek volgt de hulpverlener in zijn of haar proces om bewust om te gaan met de aspecten ruimte, openheid, nieuwsgierigheid en duidelijkheid in de omgang met cliënten. Bij de één zal ruimte meer aandacht krijgen en bij een ander zal de nadruk liggen op duidelijkheid. Middels een plan-do-check-act cyclus worden leerpunten benoemd en gevolgd.

  • In individuele behandel/begeleidingsrelaties
  • In samenwerkingsverbanden van professionals
  • Op organisatie/instellingsniveau

Deze aanpak geeft handvatten om vanuit een positieve grondhouding en intrinsieke motivatie het handelen van professionals aan te passen om zo autonomie en gelijkwaardigheid van cliënten te vergroten.
ROND staat voor: Ruimte, Openheid, Nieuwsgierigheid en Duidelijkheid in interacties en creëert bewustwording rondom verbale en non-verbale aspecten van communicatie door methodisch te kijken naar interacties.

Interacties zijn altijd tussen minimaal twee mensen en de kwaliteit ervan hangt af van de mate waarin zij op elkaar kunnen afstemmen en kunnen aansluiten bij elkaars belevingswereld.
De vier aspecten zijn gebaseerd op de universele behoefte van de mens om gehoord, gezien en erkend te worden voor wie hij of zij is.

Doel:
Het doel van ROND is een aanpak bieden die (gelijk)waardige hulpverlening methodisch invoert middels het concreet en meetbaar maken van gedrag, dat valt onder de begrippen bejegening en attitude, door het beschrijven van toetsbare competenties. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden binnen interacties en het aanpassen van het handelen om zo gelijkwaardigheid en autonomie van cliënten te bevorderen.

Doelgroep
De aanpak is geschikt voor individuele professionals (begeleiders, (para)medici en overige therapeuten, hulpverleners) die gelijkwaardiger willen werken in 1-op-1 relaties, voor samenwerkingsverbanden van professionals (o.a teams op locaties voor wonen en werken) en voor organisaties die methodisch aan de slag willen met bejegening en attitude.

Aanpak
Benaderingswijze ROND is een project dat vijf fasen doorloopt, waarbij de nadruk ligt op het DOEN.
Inventarisatie en inzicht
Wat doen wij nu? Wat werkt? Wat werkt niet? Wat hebben wij nodig van onszelf en anderen? Inspiratie en informatie om anders naar jezelf en je collega’s en naar het werk te kijken.
Plan van aanpak
Waar staan wij nu? Wat willen wij veranderen? Kort maar krachtig, hanteerbaar en passend in de dagelijkse praktijk en met concrete handelingen en situaties. Hoe evalueren wij en wie hebben we daarbij nodig?
Voorbeelden van
Uitvoeren van activiteiten
Onderzoekend leren en ontdekken, stilstaan bij situaties en bij het eigen handelen, hoe ga je om met valkuilen en blinde vlekken? Successen vieren.
Intervisie en introspectie
Evaluatiemomenten afspreken en feedback vragen. Bijhouden van veranderingen. Ben je rustiger? Zekerder? Ervaar je minder druk en meer eigen regie?
Onderhoudsfase
Werken in de zorg is mensenwerk en na het traject is het belangrijk om de principes levend te houden. Tijdens deze fase is de trajectleider op afstand betrokken en beschikbaar voor vragen of dilemma’s die er leven.De trajectleider geeft praktische en passende informatie aan deelnemers, op basis waarvan zij hun eigen traject invulling kunnen geven. De projectleider ondersteunt het proces en nodigt deelnemers uit om hun eigen verantwoordelijkheid helder te krijgen en te nemen. De projectleider doet datgene wat nodig is om veiligheid, vertrouwen en ontspanning te borgen tijdens het proces, zodat deelnemers zich vrij voelen om te oefenen, inzichten op te doen en nieuwsgierig worden naar zichzelf en hun omgeving.

Materiaal
De methodische aanpak is te leren middels training of projecten. Hiervoor is een reader geschreven, die als leidraad dient voor het implementeren van (gelijk) waardiger zorg en hulpverlening.
Methode ROND, gelijkwaardig communiceren is “gewoon” een kwestie van doen.
Geschreven door Karen Poot.

In de reader zijn illustratieve voorbeelden, praktische oefeningen en aanpassingen te vinden die makkelijk uit te voeren zijn. Ook bevat de reader formulieren om methodisch aan de slag te gaan. De reader dient als basis en is een levend document. Aan het eind van het traject zal is de reader een handzaam boekje, toegespitst zijn op de behoeften van de deelnemers.

Ontwikkelaar:
Karen Poot.

Nieuwsgierig geworden? Meer lezen? Vragen?
Bel Karen Poot, 06-24822962 of stuur een email: karen@aansluitenbijcommunicatie.nl

 

 

 

 

Blog

Leren in interactie

31 mei 2022

Deze video geeft mooi aan dat een kleine moeite een groot verschil maakt. De juf in deze video leert haar taalaanbod verrijken en je ziet hoe dat doorwerkt bij de kinderen in haar klas.

Lees meer »

Meer nieuws >>